KVKK

ARGONTE TEKNOLOJİ ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ VE UYGULAMA MÜŞTERİLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 1. Amaç ve Kapsam

Değerli müşterimiz, Argonte Teknoloji Elektronik Anonim Şirketi olarak sizlerin mahremiyetine ve kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri ve Kanun’dan doğan haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusu Bilgileri

Unvan Argonte Teknoloji Elektronik Anonim Şirketi
Adres Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 3 Blok No: 8c İç Kapı No: 1 Ümraniye / İstanbul
Mersis / Sicil No 0074112099100001
İletişim Adresi [email protected]

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Toplama Yöntemleri

Şirketimizce tarafınıza ait Kimlik, İletişim, Özlük, Müşteri İşlem bilgileriniz temin edilmektedir. Kişisel verileriniz doğrudan sizlerden temin edilmektedir. İlgili verilerin toplama yöntemlerini aşağıda bulabilirsiniz:

Temin Edildiği Kanal

Toplama Yöntemi

Ürünlerimizi internet satın almak istediginizde internet sitemizde bulunan mesafeli satış sözleşmesi, fatura bilgileri ve ödeme kanalı üzerinden,

Kısmen Otomatik Yollarla

Çağrı merkezimiz üzerinden talep ve şikayetlerinizi iletmeniz halinde, arama kayıtları üzerinden,

Kısmen Otomatik Yollarla

Eposta veya kayıtlı e-posta üzerinden bizimle kurmanız halinde, eposta üzerinden, üzerinden

Kısmen Otomatik Yollarla

 

Web sitemiz üzerinden gerçekleştirilen ödeme işlemleri, ödeme kuruluşu tedarikçimiz İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için www.iyzico.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ürünümüzü satın almanız akabinde Kullanıcı Panelini (Dashboard) kullanmanız halinde kullanıcı paneli giriş ve entegrasyon işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Mımıq Teknoloji Anonim Şirketi tarafından kullanıcı paneli üzerinden de kişisel verileriniz temin edilebilecektir. Doğrudan Mımıq Teknoloji Anonim Şirketi tarafından yürütülen bu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için Kullanıcı Paneli üzerinde bulunan Mimiq Kullanıcı Paneli Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirketimizce sizlere ait işlenen kişisel verilerin işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir.

(i.) “Kanun’un 5/2(a) ve (ç) bentleri kapsamında “Kanunlarda açıkça öngörülen haller” ve “bir hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan durumlar” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:

 •  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi/ Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

(ii.) Kanun’un 5/2(c) bendi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

(iii.) Kanun’un 5/2(f) bendi kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:

 • Talep ve Şikayetlerin Takibi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla yine aşağıda belirtilen taraflar ile paylaşılabilecektir.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları:

Kişisel verileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve yargı mercileri, soruşturma makamları ile paylaşılabilecektir.

 

Destek Hizmeti Sağlayıcılarımız / Tedarikçilerimiz:

Kişisel verileriniz, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kargo firmaları,finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla e-fatura entegratör firmamız, mali müşavirlik firmamız ve ödeme hizmeti sağlayıcımız, teknik destek temin edilmesi kapsamında ise teknik destek ile sınırlı ve ölçülü olarak hizmet alınan firma ile paylaşılabilmektedir.

 

Verilerinizin güvenliğinin temini adına kişisel veri aktarımında bulunulan üçüncü taraflardan veri güvenliğinin teminine ilişkin taahhütler alınmakta ve veri aktarımı güvenli yollarla yapılmaktadır.

6. İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://finestraminerturkiye.com/ adresinde bulunan Argonte İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurmak suretiyle [email protected] adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Argonte olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla Argonte Teknoloji Elektronik Anonim Şirketi tarafından 12.08.2022 tarihinde güncellenmiştir.

 

MIMIQ TEKNOLOJİ A.Ş. PAZARLAMA SÜREÇLERİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

1. Genel Olarak

Mımıq Teknoloji Anonim Şirketi (“Mimiq”) olarak sizlerin mahremiyetine ve kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri ve Kanun’dan doğan haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Sizlere ait kişisel veriler, şirketimizce sizlerden https://finestraminerturkiye.com/ internet sitesi üzerinden pazarlama ve ticari elektronik onayı ile temin edilmekte, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

2. Pazarlama Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Açık Rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Bu amaçla hazırlanan Pazarlama ve Ticari Elektronik İleti Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Metni https://finestraminerturkiye.com/ internet sitesi üzerinde bilginize sunulmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimizce sizlere ait işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Pazarlama Bilgileri

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Verileriniz ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Kanun’da öngörülen ilkelere ve şartlara uygun olarak, elektronik ticari ileti gönderimi hususunda hizmet aldığımız tedarikçimiz ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile paylaşılmaktadır.
Kişisel verilerin güvenliğinin temini adına kişisel veri aktarımlarında, kişisel veri aktarımında bulunulan üçüncü taraflardan veri güvenliğinin teminine ilişkin taahhütler alınmakta ve veri aktarımı güvenli yollarla yapılmaktadır.
Kişisel Verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

5. Müşterinin Hakları

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://finestraminerturkiye.com/ adresinde bulunan Mimiq KVKK İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurmak suretiyle [email protected] adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Mımıq Teknoloji Anonim Şirketi olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İşbu Aydınlatma Metni, Mımıq Teknoloji Anonim Şirketi tarafından 12.08.2022 tarihinde güncellenmiştir.

KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu

ÇEREZLER POLİTİKASI