KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu

ARGONTE TEKNOLOJİ ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ

KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

  1. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Kişisel veri sahiplerine , Kanun’un 11’inci veri sahiplerine yönelik kullanımlarda kişisel’nda kişisel veri sahiplerinde, kişisel veri sahiplerine ait olanlar hakkında sahip hakları sahiplerine yöneliktir. Argonte Teknoloji Anonim Şirketi (“Argonte Teknoloji Anonim Şirketi”) tarafından büyütülebilecek, değerlendirilebilecek, verileb satın alınabilir ve sahiplerimiz yandaşlarımız.

İşbu için başvuru ile elde edilen bilgi ve belgelerde eksiklik olması durumuyla ilgili bilgilerle geç ile başvurun kısa vadede yapılacaklar.

 

2. BAŞVURU YÖNTEMİ

Kanun’un 13’üncü maddesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesi çerçevesinde, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi[1]

Başvurun İletileceği Adres

Posta ile[2]

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 3 Blok No: 8c İç Kapı No: 1 Ümraniye / İstanbul

E-posta ile

[email protected]

Noter vasıtası ile

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 3 Blok No: 8c İç Kapı No: 1 Ümraniye / İstanbul

Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca, tarafımıza iletilen başvurularınız talebin niteliğine göre bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Başvurunuza ilişkin yanıtımız aşağıda sizler tarafından belirlenecek iletişim tercihi ile tarafınıza ulaştırılacaktır.

[1] Vekil, veli veya vasi tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Başvuru Formu ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin veyahut velayet/vesayet altındaki kişiler adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

[2] Islak imzalı Başvuru Formu ekinde İlgili Kişinin T.C. Kimlik Kartı önyüz fotokopisine yer verilmelidir. Kayıtlı Elektronik Posta adresi üzerinden iletilen veya elektronik/mobil imza ile tasdik edilen başvurularda İlgili Kişinin T.C. Kimlik Kartı fotokopisine yer verilmesi zorunlu değildir.

3. İLGİLİ KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER

 a. Kimlik ve İletişim Bilgileri

 

İsim Soyisim

 

T.C. Kimlik Numarası

(T.C. Vatandaşı Değilseniz pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)

 

Telefon Numarası

 

Fax Numarası

 

Eposta Adresi [3]

 

İletişim Adresi

(Yerleşim Adresi veya İş Yeri Adresi)

 

 

[3] İletişim tercihinize göre e-posta adresi belirtebilirsiniz.

 

İlgili Kişi Kategorisi

Açıklamalar

Müşteri                            

Çalışan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışan Adayı

Tedarikçi

Hissedar

Ziyaretçi

Diğer

_______________

 

 

4. BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 a. Talep Konusu

Başvurunuzun aşağıda sıralanan haklardan hangisi/leri ile bağlantılı olduğunu seçiniz.

 

Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklar

1.

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

2.

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

3.

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

4.

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

5.

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

6.

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

7.

Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

8.

Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,

 

9.

Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

b. Açıklamalar

 

Başvurunuza ilişkin açıklamalarınızı aşağıda belirtiniz.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

İsim Soyisim

 

Tarih

 

İmza

 

 

MIMIQ TEKNOLOJİ A.Ş.

KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

  1. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Başvurunuzun veri sorumlusu sıfatıyla Mimiq Teknoloji Anonim Şirketi (“Mimiq”) tarafından sağlıklı bir biçimde değerlendirilebilmesi için Başvuru Formu’nun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

 

İşbu Başvuru Formu ile talep edilen bilgi ve belgelerde eksiklik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek ilgili eksikliğin en kısa sürede giderilmesi talep edilecektir.

 

  1. BAŞVURU YÖNTEMİ

Kanun’un 13’üncü maddesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesi çerçevesinde, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi[1]

Başvurun İletileceği Adres

Posta ile[2]

Yeşilköy Sb Mah. İsbi Plaza Sk. Isbi Plaza No: 1 İç Kapi No: 305 Bakırköy/ İstanbul

E-posta ile

[email protected]

Noter vasıtası ile

Yeşilköy Sb Mah. İsbi Plaza Sk. Isbi Plaza No: 1 İç Kapi No: 305 Bakırköy/ İstanbul

 

Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca, tarafımıza iletilen başvurularınız talebin niteliğine göre bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Başvurunuza ilişkin yanıtımız aşağıda sizler tarafından belirlenecek iletişim tercihi ile tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

[1] Vekil, veli veya vasi tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Başvuru Formu ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin veyahut velayet/vesayet altındaki kişiler adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

[2] Islak imzalı Başvuru Formu ekinde İlgili Kişinin T.C. Kimlik Kartı önyüz fotokopisine yer verilmelidir. Kayıtlı Elektronik Posta adresi üzerinden iletilen veya elektronik/mobil imza ile tasdik edilen başvurularda İlgili Kişinin T.C. Kimlik Kartı fotokopisine yer verilmesi zorunlu değildir.

 

3. İLGİLİ KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER

 a. Kimlik ve İletişim Bilgileri

 

İsim Soyisim

 

T.C. Kimlik Numarası

(T.C. Vatandaşı Değilseniz pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)

 

Telefon Numarası

 

Fax Numarası

 

Eposta Adresi [3]

 

İletişim Adresi

(Yerleşim Adresi veya İş Yeri Adresi)

 

 

[3] İletişim tercihinize göre e-posta adresi belirtebilirsiniz.

 

İlgili Kişi Kategorisi

Açıklamalar

Müşteri                         

Çalışan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışan Adayı

Tedarikçi

Hissedar

Ziyaretçi

Diğer

_______________

 

 

4. BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 a. Talep Konusu

Başvurunuzun aşağıda sıralanan haklardan hangisi/leri ile bağlantılı olduğunu seçiniz.

 

Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklar

1.

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

2.

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

3.

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

4.

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

5.

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

6.

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

7.

Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

8.

Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,

 

9.

Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

b. Açıklamalar

 

Başvurunuza ilişkin açıklamalarınızı aşağıda belirtiniz.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

İsim Soyisim

 

Tarih

 

İmza